ก่อนไปใช้สิทธิ์ (7 ส.ค. 59) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติ ผ่านทางเว็บไซต์

7 สิงหาคม 2559 นี้ รู้กัน ใกล้มาแล้ว ใกล้ทุกวินาทีทุกขณะ เตรียมนับถอยหลัง วันที่คนไทย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ ออกเสียง รับร่างหรือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงควรออกไปใช้สิทธิ์กันพร้อมเพียงกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

เอกสารที่ต้องเตรียมออกเสียงประชามติ

เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

ก่อนจะไปใช้สิทธิ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เรามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติผ่านทางเว็บไซต์กันก่อนนะครับ ว่าเรามีสิทธิ์ไปลงประชามติที่ไหน สำหรับคนที่ไม่เคยแจ้งย้ายที่อยู่คงไม่มีปัญหาเพราะว่าจะอ้างอิงที่อยู่ทะเบียนราษฎร์ของหมู่บ้านนั้นๆ

ประชามติ

การตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว สามารถทำได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.khonthai.com/TH ซึ่งเป็นเว็บของกระทรวงมหาดไทย อยู่ตรงด้านขวา สังเกตจะมีแบนเนอร์รูปหนุมาน พร้อมกับข้อความ “ตรวจสอบสิทธิ์ออกเสียงประชามติ” คลิก เข้าไปเลย

ลงประชามติ

จะเห็นหน้า “การบริการตรวจสอบและรับรองรายการ การออกเสียงประชามติ” ให้ทำการกรอก เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ลงในช่องว่าง โดยมีวิธีบอกรายละเอียดชัดเจนตามรูปครับ

ประชามติ

จากนั้นก็จะแสดงข้อมูล อาทิ เช่น สถานที่ออกเสียงประชามติ , หน่วยออกเสียง , ที่อยู่ , ลำดับ , และชื่อ เป็นต้น

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์การออกเสียงประชามติกันให้มากๆนะครับ เพื่อชาติของเราจะได้เดินก้าวหน้าต่อไป

ใส่ความเห็น

Copyright #คำคม 2017
Shale theme by Siteturner